Forældrekompetenceundersøgelse

 

Terapiklinikken tilbyder Forældreevneundersøgelse / forældrekompetenceundersøgelse.

 

En forældrekompetenceundersøgelse til typisk vare 3-4 måneder.

  • Undersøgelsen er baseret på samtaler med familien og dennes netværk samt på observationer af samspillet i familien.
  • Undersøgelsen skal formidle forståelse for familiens funktion og dynamik set i forhold til barnet.

Inden forløber starter har Terapiklinikkens team med udgangspunkt i tilladelser og samtykkeerklæringer indhentet og gennemlæst alle relevante sagsakter m.h.p. forberedelse af baggrundsviden.

Ved undersøgelsens start, vil der blive lavet en anamneseoptagelse og en familieanalyse.
Derudover vil der blive talt med forældrene om deres egen barndom, opvækstvilkår samt forældrenes egen opfattelse af forvaltning af voksenlivet.
Ligeledes vil der blive talt med forældrene om deres opfattelse af børnenes vanskeligheder/behov.

I samarbejde med anbringende myndighed, kommune, forvaltning eller region aftales forløbet om undersøgelser, herunder prisen.

Forældrekompetenceundersøgelser foretages i sociale sager, hvor en kommune bestiller en undersøgelse i henhold til Serviceloven. En psykologisk undersøgelse er således et supplement til den Børnefaglige Undersøgelse (§50). De spørgsmål en forældrekompetenceundersøgelse kan belyse, er for eksempel om forældrene har de nødvendige ressourcer til at tage sig af deres børn og, hvordan forældrene kan udvikle de kompetencer, der skal til for at skabe tilstrækkeligt gode opvækstvilkår for deres børn. På baggrund af en grundig undersøgelse kan psykologen vurdere, hvilken hjælp familier med psykosociale vanskeligheder kan profitere af.

Terapiklinikken udarbejder en erklæring, hvori der sammenfattes, konkluderes og gives anbefalinger med henblik på forældrekompetencen.

Undersøgelsen udføres i overensstemmelse med Social - og Integrationsministeriet retningslinjer.

Ring for tilbud på tlf.: 2095 7202